سنسور خلاء

نام محصول : سنسور خلاء مدل PS-1492

عملكرد : نشان دهنده ميزان فشار گاز انژكتورها در حالت سوخت گاز مي باشد.

مورد استفاده : جهت خودروهاي دوگانه سوز نسل چهارم Multi Point ECU

مشخصات فني :Operating Voltage: 5 Vdc, Rated Current: 7mA, Pressure Range: 0 -250 KPa