سنسور شير مركب LPG

نام محصول : سنسور شير مركب LPG مدل LPGS-1050

عملكرد : نشان دهنده فشار گاز مخزن و ارسال سطح ولتاژ خطي در حالت سوخت گاز مي باشد.

مورد استفاده : جهت خودروهاي دوگانه سوز LPG با سنسور خطي

مشخصات فني :Operating Voltage: 8.2 Vdc, Rated Current: 20mA, Output Voltage: 2.2 – 4.3V