شرکت الوندالکترونیککه در زمينه توليد بردهای الکترونیکی و دسته سیم فعاليت مي نمايد، به منظور افزايش مستمر سطح رضايت مشتريان در جهت توسعه بازار های داخلی ، راهکارهاي زير را سرلوحه امور خود قرارداده است :

  • بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت
  • افزایش سطح دانش و آگاهی کارکنان
  • تبعیت از الزامات قانونی و دولتی مرتبط با محصول، محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه ای وسایر الزامات.
  • بهینه سازی مستمر محصولات و فرآيندهاي توليد آن در جهت افزایش سطح رضایت مشتری
  • تحقیق و توسعه و تولید محصولات جدید مطابق با نیاز روز مشتری

در راستاي دستيابي به اهداف و آرمانهاي فوق، سیستم مدیریت کیفیت شرکت منطبق با الگوي ارائه شده در استاندارد جهانیISO 9001:2008 طراحي و اجرا مي‌شوند.

مديريت شركت بدين وسيله ضمن اعلام تعهد خود به رعايت كيفيت و حصول اطمينان از درك و اجراي خط مشي توسط كليه كاركنان به مشتريان اطمينان مي‌دهد كه در اين شركت ارزشمندترين هدف برآورده شدن خواسته‌هاي مشتريان مي‌باشد.